نمونه رأی رد (ثابت نشدن) دعوی اعلام ورشکستگی

1398/03/31

وکیل ورشکستگی

جهت مشاوره حضوری و یا درخواست وکیل ورشکستگی با شماره زیر تماس بگیرید
09220583118
پاسخگویی در ساعات 8 الی 20

به طور کلی گفته شد که ادعای ورشکستگی فقط نسبت به تاجر یا شرکت تجارتی و بازرگانی، پذیرفته می شود و اشخاص حقیقی غیر تاجر صرفا می بایست از طریق ادعای اِعسار (اِعسار یعنی ناتوانی و درماندگی در پرداخت بدهی و دین و در یک کلام یعنی نداری) در دادگاهی که حکم بر محکومیت قطعی ایشان صادر نموده است؛ نداشتن تمکن مالی خود را به اثبات برسانند. در ادامه رایی به عنوان نمونه تقدیم می گردد که شخص غیر تاجر مبادرت به دادخواست ورشکستگی نموده ولی دادگاه با بیان اینکه مدیر عاملی شرکت به تنهایی دلیل تاجر بودن شخص نیست، مبادرت به رد دعوا نموده است. 

        نمونه رأی رد(ثابت نشدن) دعوی اعلام ورشکستگی                                                 

 

                                                        

                                         دادگستری شهرستان…………                                
    شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ………
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادگاه با عنايت به اوراق پرونده پايان رسيدگی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد                                            
رأی دادگاه


درمورد دعوای آقای …………….به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب ……….به خواسته اعلام ورشکستگی .

نظربه اینکه به موجب ماده 412 قانون تجارت کسی می تواند اعلام ورشکستگی نمایدکه مطابق ماده یک قانون تجارت شغل معمولی وی انجام اعمال تجارت باشدبه نحوی که در عرف چنین شخصی تاجر  محسوب شود و توقف چنین شخصی است که به دلیل تاثیری که در نظم عمومی اقتصادی دارد توقف وی موجب به هم خوردن نظم عمومی اقتصادی واخلال درروابط اقتصادی افراد جامعه می شود و با صدور حکم ورشکستگی، اموال وی به نفع تمام بستانکاران در رهن عمومی قرار گرفته و موجب محرومیت بستانکاران ازحق تعقیب شخص بدهکار متوقف جهت طرح دعوای مسقیم و اجرای احکام علیه وی می شود و از این روست که مستفادازمواد 419 و421 و423 و424 و455 و483 و484  قانون تجارت، طرح دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان به عنوان نماینده جامعه نیز مطرح شود.
 نظربه اینکه شغل خواهان حسب ادعای وی مدیریت عاملی شرکت ……………بوده که امر توزیع قند و شکر فعالیت داشته و صرف مدیریت شرکت دلالت برتاجر بودن شخص مدیرندارد و ازطرفی مستندات ارائه شده توسط خواهان راجع به معاملات شرکت است و ارتباطی به شخص خواهان که شخص حقیقی است و شخصیت وی مجزای ازشخصیت شرکت که شخص حقوقی می باشد. علاوه بر آن بدهی خواهان صرفاً بابت مهریه همسرش می باشد و حسب اعلام وی شخصاً بدهی دیگری ندارد. بنابراین به دلیل تاجر نبودن خواهان، دادگاه دعوای وی را ثابت تشخیص نداده ومستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حکم به رد آن صادرواعلام می شود. رأی ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان است. 


                                                                                                                                                                                    رئیس شعبه ………دادگاه عمومی ( حقوقی ) ………..

 

 

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ورشکستگی کلیک کنید

درخواست مشاوره

وکیل متخصص ورشکستگی
وکیل ورشکستگی