نمونه رأی حکم توقف (ورشکستگی) شرکت خوانده

1398/03/27

وکیل ورشکستگی

جهت مشاوره حضوری و یا درخواست وکیل ورشکستگی با شماره زیر تماس بگیرید
09220583118
پاسخگویی در ساعات 8 الی 20


نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت 


بسمه تعالي

(راي دادگاه )

در خصوص دعوي شركت ...... به طرفيت شركت ........... به خواسته صدور حكم توقيف شركت مزبور نظر به اينكه دعوي خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاريخ هاي ....... لغايت ...... جمعاً به مبلغ ... ريال مي باشد كه خصوصاً به علت عدم تاديه در سررسيد هاي مقرر واخواست گرديد و نظر به اينكه شركت خوانده به موجب نامه شماره ......... مورخ ....... به عنوان شركت خواهان و نيز لوايح شماره ........و........ ضمن ادعاي به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ....... ريال مدعي شده است كه به علت عدم وصول مطالبات و مشكلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و ساير طلبكاران نمي باشد و نظر به اينكه مراد از وقفه در امور تجارتي عجز تاجر يا شركت تجاري است از تاديه ديون و تعهداتي كه بر عهده دارد و اين معني به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اينكه وكيل خواهان ادعاي شركت خوانده را داير به پرداخت قسمتي از خواسته قبول و اعلام داشته كه سفته هاي رديف 1 تا 2 و قسمتي از سفته رديف 4 كه جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمي باشد . علي هذا مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حكم توقيف شركت خوانده از تاريخ .......( كه تاريخ واخواست اوليت سفته است ) و نيز دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت مزبور را صادر و اعلام مي دارد مقرر مي دارد . دفتر رونوشت حكم به منظور اجراي تكاليف قانوني مقرر در قانون تجارت و قانون تصفيه امور ورشكستگي به اداره تصفيه و ثبت شركت ها نيز ابلاغ شود . 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........ 

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه ورشکستگی کلیک کنید

درخواست مشاوره

 

وکیل متخصص ورشکستگی
وکیل ورشکستگی